Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Artikel 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag; Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Geschillencommissie Thuiswinkel en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van eendoor de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Communicatie op afstand: Technisch middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Indentiteit van de ondernemer Vipwinkel, Beetshop, Karpershop en Roversshop zijn webshops van:

Uitgeverij Vipmedia VOF

Takkebijsters 57a

4817 BL Breda

076 – 530 17 17 (werkdagen tussen 08:30 – 17:30)

info@vipmedia.nl

KvK Breda: 20039731

BTW NL 0036.22.423.B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod dat de ondernemer in de Vipwinkel, Beetshop, Karpershop en Roversshop doet en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Omdat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, is voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld / inzichtelijk gemaakt op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit voor de consument redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het Aanbod Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergaven van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten (prijs-, type- en programmeerfouten) in het aanbod binden de ondernemer niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de volgende informatie: Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. Kosten van verzending op basis van het gewicht van de bestelde producten in euro’s en inclusief BTW Duidelijke bestelprocedure; betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst Verder is van toepassing op het aanbod in de Vipwinkel, Beet-, Karper- en Roversshop: Indien er slechts een gedeelte van uw bestelling leverbaar is, behouden wij ons het recht voor, dit gedeelte aan u te versturen of te wachten tot uw bestelling volledig is. Producten die niet voorradig zijn worden door ons besteld en in overleg met u later verstuurd. Aanbiedingsartikelen kunnen door beperkte voorraad uitverkocht zijn, terwijl u ze tóch heeft kunnen bestellen. Wij zullen in zulke gevallen het geld van deze artikelen binnen 14 werkdagen terugstorten. Wij hanteren een gemiddelde levertijd van 2-3 werkdagen indien het bestelde product op voorraad is. Als een artikel de status ‘tijdelijk niet leverbaar’ heeft betekent dit een minimale levertijd van 14 werkdagen. Producten worden elektronisch besteld en direct elektronisch betaald via Beetshop.nl, Karpershop.nl of Roversshop.nl. Telefonische bestellingen worden handmatig opgevoerd door de ondernemer. Niet elektronische orders (telefonisch) waarvan de betaling om die om die reden via overboeking geschiedt, komen pas bij ons binnen als de betaling is bijgeschreven op rekeningnummer 4151070 t.n.v. Uitgeverij Vipmedia te Breda (Nederland) / op KBCbank 414-1212571-10 t.n.v. Uitgeverij Vipmedia te Merksem (België) o.v.v. uw factuurnummer. Dit kan enkele dagen duren en dit betekent dat het pakket / de producten verstuurd worden als de betaling is bijgeschreven, waardoor kan de levertijd afwijken.

Artikel 5 – De Overeenkomst De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde Algemene Voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden (alleen in geval van niet elektronische directe betalingen of in geval van stornering van de betaling, terwijl levering in gang is gezet en geen gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht). De ondernemer zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen c.q. kenbaar maken: het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 6 – Herroepingsrecht Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies: Retourzendingen dienen vergezeld te gaan met een heldere omschrijving van de reden, contactgegevens, (kopie van) een ingevuld retourformulier en in de originele c.q. in deugdelijke verpakking. Eventuele breuk of schade van het artikel als gevolg van het retour zenden komt ter verantwoording van de consument; Retourzendingen zonder omschrijving van de reden kunnen niet in behandeling worden genomen. Retourzendingen altijd versturen naar de logistieke partner van de ondernemer te weten: Vipmedia Postbus 7272 4800GG Breda Ondernemer adviseert de consument bij het retour zenden van het product / de producten altijd een verzendbewijs te vragen Aan het retour zenden van producten zitten voor de consument geen kosten verbonden.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt alleen omdat de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: die duidelijk persoonlijk van aard zijn; die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; voor tijdschriften en specials; voor video-opnamen waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 9 – Levering en uitvoering De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 2-3 werkdagen uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen wordt het herroepingsrecht niet uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Artikel 10 – Klachtenregeling De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Geschillencommissie Thuiswinkel. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Geschillencommissie Thuiswinkel gestuurd. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling

Artikel 11 – Geschillen Deze Algemene Voorwaarden zijn in maart 2012 tot stand gekomen tussen de brancheorganisatie en de Consumentenbond (en eventueel andere consumentenorganisaties) in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per april 2012. De ondernemer is geen lid van bovengenoemde brancheorganisatie maar heeft zich apart bij de Geschillencommissie Thuiswinkel van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken geregistreerd. In het kader van die registratie zijn met de SGC bindende afspraken gemaakt over de nakoming van de uitspraken van de commissie. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Uitgeverij Vipmedia VOF te leveren of geleverde producten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 12 – Aanvullende of afwijkende bepalingen Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn niet ten nadele van de consument zijn en zijn schriftelijk vastgelegd en zijn voor de consument op een toegankelijke manier te benaderen om te kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 13 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.


Privacy Policy

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Uitgeverij Vipmedia VOF, eigenaar van de Vipwinkel, Beetshop, Karpershop en Roversshop. De verantwoordelijke hiervoor is Uitgeverij Vipmedia VOF, Takkebijsters 57a 4817BL BREDA. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder begrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Uitgeverij Vipmedia VOF of door ons zorgvuldig geselecteerde derden, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van uw adresgegevens, e-mail adres en telefoonnummer aan derden, dan kunt u dit schriftelijk of per mail aan ons kenbaar maken. Ook indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit schriftelijk en per mail aan ons kenbaar maken. Vragen betreffende of inzage van uw persoonsgegevens kunt u richten aan Vipmedia Takkebijsters 57a 4817BL BREDA of per mail service@beetshop.nl of winkel@vipmedia.nl. Leest u alstublieft ook onze Privacy statement om kennis te nemen van ons beleid ten aanzien van de omgang met uw persoonsgegevens.


Copyright

Niets van deze site mag worden gekopieerd, verdubbeld, verspreid, veranderd, overgenomen of op welke manier dan ook, zonder eerst toestemming te vragen bij de eigenaar van deze website.

Disclamer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is Uitgeverij Vipmedia VOF niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.